Съкровищническа заповед

Казначейска заповед е упълномощаване плащането да се извършва от публична хазна, обикновено под формата на чек. Държавните плащания се изплащат със съкровищни ​​ордери.