Изчерпателен годишен финансов отчет

Изчерпателен годишен финансов отчет (CAFR) е пълен набор от финансови отчети, издадени от държавно образувание в съответствие с изискванията на Съвета за държавни счетоводни стандарти. Докладът се състои от следните три раздела:

  • Въведение
  • Финансов
  • Статистически

CAFR описва какво е похарчило отчетното предприятие през последната година, както и крайното състояние на неговите активи и пасиви. Докладът представлява обобщение на всички годишни доклади на агенциите на предприятието.