Циклиране на фактуриране

Циклиране на фактури възниква, когато организация издава фактури на своите клиенти по ротационен график. Например, клиенти, чиито фамилни имена започват с A до C, се таксуват на първия ден от месеца, последван на следващия ден от тези клиенти, чиито фамилни имена започват с D до F и т.н. Тази концепция се различава от по-често срещаната практика да се издават всички фактури на една и съща дата. Включвайки се в цикли на фактуриране, бизнесът може да изглади обема на фактурирането, което трябва да бъде завършено на всеки един ден. Този подход обаче може да има отрицателно въздействие върху паричните потоци, тъй като някои фактури може да се забавят няколко дни след изтичането им.