Запис на бележка

Запис на бележка е транзакция, която не съдържа осчетоводяване в главната книга. Този запис се използва за разделяне на акции, където броят на акциите в обращение се променя, но няма промяна в основните сметки на собствения капитал. Записът се използва за отбелязване на промяната в неизплатените акции. Пример за запис на бележка е „На [дата] се получи разделение на акциите 2: 1, което увеличи броя на акциите в обращение от 50 000 на 100 000“. Много организации изобщо не използват записите в бележките.