Предшественик одитор

Предшественик одитор е одитор, който е провеждал одита за клиент през предходни периоди, но който вече не го прави. Тази ситуация възниква при някое от следните обстоятелства:

  • Клиентът е уведомил одитора, че договорът му няма да бъде подновен за бъдещи одити.

  • Одиторът е подал оставка от ангажимента.

  • Одиторът отказа да се върне за следващия одит.

  • Одиторът не е изпълнил предишния одитен ангажимент.

Когато наследник одитор е назначен за одиторски ангажимент, наследникът може да се наложи да комуникира с предшественика одитор относно различни въпроси, които след това са включени в одита на наследника. Ако е така, наследникът одитор ще се нуждае от разрешението на клиента, за да обсъди въпросите с предшественика одитор.