Група активи

Група активи е клъстер от дълготрайни активи, който представлява най-ниското ниво, на което могат да бъдат идентифицирани паричните потоци, които са независими от паричните потоци, генерирани от други клъстери на активи и пасиви.