Посочена стойност

Посочената стойност е сумата, определена за акция от акции и записана в счетоводните регистри на емитента. Тази стойност се присвоява само когато дял няма номинална стойност. Размерът на посочената стойност увеличава капиталовата сметка на емитента при издаване на акция. Записаната сума обикновено е доста ниска, в диапазона от 0,01 до 1 долар. Бизнесът не трябва да издава дивиденти или да изкупува обратно акции, ако това ще намали сметката на капиталовите му наличности под сумата, представена от посочената стойност на акциите му.

Посочената стойност не е свързана с текущата пазарна цена на акция.