Чиста печалба

Нетната печалба е резултатът, след като всички разходи са извадени от приходите. Тази цифра е общият резултат от всички оперативни и финансови дейности на дадена организация. Като такъв на него рутинно разчитат инвеститорите, кредиторите и заемодателите, за да вземат решения как да се справят с фирма. Нетната печалба се нарича още най-долната линия, тъй като тя е позиционирана в долната част на отчета за доходите.

Нетната печалба не е същото като нетните парични потоци, които се появяват в отчета за паричните потоци. Разликите между нетната печалба и нетните парични потоци включват проблеми с времето, свързани с отчитане на базата на текущо начисляване и намаляването на паричните потоци, причинено от разходи за дълготрайни активи.