Концепция за чист излишък

Концепцията за чистия излишък гласи, че свързаните с собствения капитал печалби и загуби не трябва да се включват в отчета за доходите. При този подход промените в справедливата стойност на активите и пасивите се включват в печалбата.