Изключване на дивиденти

Изключването на дивиденти е правило на IRS, което позволява част от всички получени дивиденти да бъдат изключени от изчисляването на корпоративните данъци върху доходите. Това изключение не е достъпно за отделни данъкоплатци. Траншовете за изключване са както следва:

  • Когато дадена корпорация притежава по-малко от 20% от другия бизнес, тя може да приспадне 70% от дивидентите, получени от нея

  • Когато дадена корпорация притежава 20% до 79% от другия бизнес, тя може да приспадне 75% от дивидентите, получени от нея

  • Когато дадена корпорация притежава 80% или повече от другия бизнес, тя може да приспадне всички дивиденти, получени от нея

Целта на правилото за изключване на дивидент е да се избегне двойно данъчно облагане за получаващия субект.