Помощ за оценка

Надбавката за оценка е резерв, който се използва за компенсиране на сумата на отсрочен данъчен актив. Размерът на надбавката се основава на онази част от данъчния актив, за която е по-вероятно да не се реализира данъчно облекчение от отчетното предприятие.