Отложено счетоводно отчитане

Отложено отчитане на компенсации

Ако споразумението за отложено обезщетение се основава на представянето на служителите през определен период от време, натрупайте разходите за отложено обезщетение за този период на изпълнение.

Ако отложеното обезщетение се основава както на текуща, така и на бъдеща услуга, натрупвайте само разходи за тази част от компенсацията, която се дължи на текущата услуга. Към датата на пълното допустимост за отложено обезщетение работодателят е трябвало да начисли настоящата стойност на тези обезщетения, които се очаква да бъдат изплатени в бъдеще. В зависимост от условията на договореността може да се наложи начисляване на начисление въз основа на продължителността на живота на служителя, подкрепено от таблици за смъртност, или въз основа на прогнозната цена на договор за анюитет.

Пример за отчитане на отложено обезщетение

Armadillo Industries създава споразумение за отложено обезщетение за своя главен изпълнителен директор, съгласно което той ще придобие право на обезщетенията, посочени в договора, след изтичане на пет години. Условията на споразумението показват, че изпълнителният директор ще предоставя услуги в продължение на пет години, за да спечели отложено обезщетение, така че Armadillo начислява разходите по договора през следващите пет години.