Определение на пазарния подход

Пазарният подход е метод за оценка, използван за извеждане на стойността на актив или бизнес. Съгласно този метод цените, на които наскоро са продадени подобни активи, се използват като основа за оценка на активите. Сумите от тези скорошни продажби се коригират за всякакви разлики между характеристиките на продадените активи и характеристиките на оценяваната стока, с акцент върху разликите в количеството, качеството и размера. Извънредните сравними обикновено се изхвърлят или са силно коригирани, тъй като може да са били причинени от специални обстоятелства, които не се отнасят за целевия актив.

Пазарният подход обикновено се използва за достигане на стойността на недвижимите имоти. Той може да се използва и за оценка на близко държани бизнеси, за които няма публично търгувани акции. Например, брокерът може да събира информация за сравними продажби на недвижими имоти в непосредствена близост до имота, собственост на клиент, и да коригира тези цени за разлики в площта на земята и квадратурата на сградата, за да стигне до пазарна оценка на целевия имот.

Други методи за оценка се основават или на разходите за пресъздаване на актив, или на дисконтираните парични потоци, генерирани от него.

Подобни условия

Пазарният подход се нарича още подход за пазарно сравнение и пазарен подход.