Опис на готовите стоки

Готовите стоки са стоки, които са завършени в производствения процес или са закупени в завършен вид, но все още не са продадени на клиенти. Стоките, закупени в завършен вид, са известни като стоки.

Цената на запасите от готови стоки се счита за краткосрочен актив, тъй като се очаква тези артикули да бъдат продадени за по-малко от една година. Общата сума на наличните запаси от готови стоки към края на отчетния период обикновено се обобщава с разходите за суровини и в процес на обработка и се отчита в рамките на един ред „Инвентаризация“ в баланса.