Определение на добитъка

Животновъдството е говеда, свине, коне, птици, овце и дребни животни, отглеждани и отглеждани от земеделски производител . Една ферма може да отглежда добитък за продажба. Когато животните са на разположение и се държат за продажба, земеделският счетоводител може да оцени добитъка по продажната му цена, намалена с очакваните разходи за унищожаване. Тази опция за нетна реализуема стойност е налична само ако са налице всички от следните условия:

  • Съществуват надеждни и осъществими пазарни цени за животните, които могат лесно да се определят

  • Разходите за обезвреждане са незначителни и предвидими

  • Животните са на разположение за незабавна доставка

Добитъкът има пазарна стойност, която се приписва на инвентара и също се записва като промяна в приходите в отчета за приходите и разходите. В края на отчетния период количеството отглеждани животни се определя и оценява въз основа на пазарната цена в края на периода. След това тази крайна оценка се сравнява с оценката, която вече е в съответната инвентарна сметка от началото на отчетния период; разликата се записва в сметка за приходи.