Бюджет на жизнения цикъл

Бюджетът на жизнения цикъл е оценка на общия размер на продажбите и печалбите, които трябва да бъдат събрани от даден продукт през прогнозния му жизнен цикъл. Тази оценка включва разходите за разработване, предлагане и обслужване на даден продукт. По този начин обхванатият период от време е от инициирането на даден продукт като дизайнерска концепция до очакваното му оттегляне от пазара. Бюджетите на жизнения цикъл са полезни за оценка на печалбите и паричните потоци, свързани с даден проект, и могат да бъдат използвани при решението дали да се инвестира в продукт. Решаващ елемент в този анализ е оценката на продължителността на живота на продукта, тъй като мениджърите са склонни да бъдат прекалено оптимистични и да изчисляват по-дълъг живот, отколкото е в действителност, което води до надценени продажби.

Концепцията може да се използва и за определяне на нивото на инвестиция на различни етапи от живота на продукта. Например, инвестирането на допълнителни средства в по-стабилен продукт може да намали очакваните разходи за гаранционни искове и обслужване на клиенти по-късно в живота на продукта.