Кога да отписва даден актив

Активът се отписва при неговото освобождаване или когато не могат да се очакват бъдещи икономически ползи от неговото използване или унищожаване. Отписването може да възникне от различни събития, като например продажба на актив, бракуване или дарение.

Печалба или загуба може да бъде призната от отписването на даден актив, въпреки че печалбата от отписването не може да бъде отчетена като приход. Печалбата или загубата при отписване се изчислява като нетното постъпление от изваждането минус балансовата стойност на актива.