Задължителни облигации

Задължителните облигации са сметка за задължения, която съдържа сумата, дължима на притежателите на облигации от емитента. Тази сметка обикновено се появява в раздела за дългосрочните пасиви в баланса, тъй като облигациите обикновено изтичат след повече от една година. Ако те настъпват в рамките на една година, тогава редът вместо това се появява в раздела за текущи пасиви на баланса.

Условията за дължими облигации се съдържат в споразумение за облигации, което посочва номиналната стойност на облигациите, лихвения процент, който трябва да се плати на притежателите на облигации, специални условия за погасяване и всички споразумения, наложени на издаващото лице.

Предприятието е по-вероятно да поеме задължение за плащане на облигации, когато дългосрочните лихвени проценти са ниски, така че да може да заключи ниски разходи за средства за продължителен период от време. И обратно, тази форма на финансиране се използва по-рядко, когато лихвените проценти скочат. Обикновено облигациите се издават от по-големи корпорации и правителства.