Счетоводна информационна система

Счетоводна информационна система е тази, която натрупва, съхранява и обработва финансова и счетоводна информация. Системата генерира отчети, които се използват за вземане на решения относно това как да се управлява дадена организация. Тези отчети се използват и от външни лица за оценка на възможностите за кредитиране и инвестиране във фирмата. Ключовите компоненти на системата са:

 • Политиките и процедурите, уреждащи начина на събиране на информация.

 • Вътрешните контроли, използвани за гарантиране, че информацията се записва правилно.

 • Обучението, използвано, за да се гарантира, че потребителите работят правилно със системата.

 • Софтуерът и интегрираната база данни, използвани за съхранение и обработка на информация.

 • Хардуерът, на който се съхраняват софтуерът и базата данни.

Обикновено счетоводната информационна система се използва с оборудване за електронна обработка на данни, но може да се управлява по-малко ефективно с ръчна счетоводна система. Използването на компютърно базирана система е изключително изгодно, тъй като тя автоматизира много счетоводни процеси и по този начин намалява процента на транзакционните грешки. Освен това може да изготвя отчети много по-бързо от ръчната система.

Счетоводната информационна система обикновено се състои от няколко модула, всеки от които е проектиран да обработва определени видове транзакции. Тези модули включват:

 • Задължения

 • Сметки за вземания

 • Складова наличност

 • ТРЗ

 • Главна книга

 • Отчитане

Базовият набор от модули може да бъде разширен, за да включва допълнителни функции, като закупуване, производствен график, складиране и човешки ресурси.