Начислени заплати

Начислените заплати се отнасят до размера на задължението, останало в края на отчетния период за заплати, които са получени от почасови служители, но все още не са им изплатени. Този пасив е включен в раздела за текущи пасиви в баланса на предприятието. Начислените заплати се записват, за да се признаят целият разход за заплати, направен от предприятието през отчетния период, а не само действително изплатената сума.

Например на г-н Смит се плащат 20 долара на час. Той получава заплащане до 25-то число на месеца и е работил допълнително 32 часа през 26-ия до 30-ия ден от месеца. Тази неплатена сума е $ 640, която работодателят трябва да отчете като начислена заплата към края на месеца. Това начисляване може да бъде придружено от допълнително вписване за начисляване на всички свързани данъци върху заплатите.

Вписването на начислените заплати представлява дебит по сметката за разходи за заплати и кредит по сметката за начислени заплати. Вписването трябва да бъде отменено в началото на следващия отчетен период.