Вграден одитен модул

Вграден одитен модул е ​​код, вмъкнат в приложна програма, който създава известия, когато транзакциите отговарят на определени критерии. Целта на вградения одитен модул е ​​да предоставя на одиторите уведомления в реално време за транзакции, които може да са в грешка или които притежават характеристики, които заслужават по-нататъшен преглед.