Таблица с разходи за поръчка за работа

Таблицата с разходите за поръчка за работа натрупва разходите, начислени за определена работа. Използва се в рамките на система за определяне на разходите за работа. Тази разходна таблица се съставя най-често за производствени цикли с единична единица или партида. Информацията, съдържаща се в разходната таблица, включва номера на длъжността, датите на започване и спиране, броя на произведените единици, всички преки материали и преки разходи за труд, свързани с дадена работа, и фабрично разпределение на режийните разходи. Получената информация може да се използва за таксуване на разходи плюс на клиенти или по такъв начин, че ръководството да разбере дали цената, посочена за работа, е довела до печалба.