Разходи за телефон

Телефонните разходи са разходите, свързани с всички наземни линии, факс линии и мобилни телефони по време на период на използване. Ако даден разход е направен предварително, той първоначално се записва като предплатен разход, а по-късно се признава като разход по телефона в периода, в който услугата действително се използва. Обикновено тези разходи се съхраняват в отделна сметка в главната книга, която може да бъде обобщена с други комунални услуги, когато се отчита в отчета за приходите на организацията.