Нереципрочен трансфер

Нереципрочен превод възниква, когато даден актив е даден на трета страна без очакване на плащане в замяна. Нереципрочният трансфер обикновено се отчита като принос. Получателят на този превод записва получения актив по справедливата му стойност към датата на прехвърляне. Инициаторът на прехвърлянето отчита разпореждането с актива по неговата справедлива стойност, което може да доведе до признаване на печалба или загуба.