Периодичен FIFO метод

Periodic FIFO е система за проследяване на разходите, която се използва в рамките на периодична система за инвентаризация. При периодична система крайният баланс на запасите се актуализира само когато има физически брой на инвентара. По това време, ако единиците са били консумирани, тогава разходите за най-старите единици се премахват от базата данни за натрупване на разходи за инвентара и се начисляват към себестойността на продадените стоки. Това означава, че разходите само за най-скоро придобити инвентар все още остават в инвентара. Това разпределяне на разходите може да бъде значително забавено, ако не е имало физически инвентар за определен брой счетоводни периоди.

Съгласно този метод продажбите се отчитат, когато възникнат, но цената на продадените стоки се актуализира по-късно, когато има физически инвентар.