Рамка със специално предназначение

Рамката със специално предназначение е не-GAAP рамка за финансово отчитане, която използва счетоводна база или парична, данъчна, регулативна, договорна или друга. Например данъчна основа на счетоводството се използва за подаване на данъчна декларация на организацията за периода, обхванат от нейните финансови отчети. Тези рамки са предназначени за по-специализирана аудитория от една от общите рамки, като общоприетите счетоводни принципи (GAAP).

Естеството на рамката със специално предназначение може да промени съдържанието и формата на финансовите отчети на предприятието и придружаващите оповестявания. Видът на рамката със специално предназначение трябва да бъде посочен в съставянето, прегледа или одиторския доклад, който одиторът издава; може да са необходими допълнителни оповестявания.