Проста структура на капитала

Корпорация с проста структура на капитала няма ценни книжа в обращение, които биха могли да намалят стойността на печалбата на акция. Това означава, че неговата капиталова структура включва не повече от обикновени акции и неконвертируеми привилегировани акции. Когато този тип структура на финансиране е налице, няма ценни книжа, които потенциално биха могли да бъдат превърнати в обикновени акции, като по този начин се разреждат интересите на собствеността на съществуващите акционери.

По-малките компании често имат прости капиталови структури, докато по-големите предприятия са по-склонни да имат сложни капиталови структури.