Добавяне на капитал

Добавянето на капитал е всяка инвестиция, която подобрява съществуващ дълготраен актив или добавя нов дълготраен актив. По същество добавените капитали увеличават основата на дълготрайните активи на организацията. Капиталните добавки, които включват съществуващи активи, трябва или да удължат полезния живот на актива, или да увеличат капацитета му; в противен случай тези разходи всъщност са просто разходи за поддръжка, които се начисляват върху разходите, както са направени.