Паричен поток след данъци

Паричният поток след данъци е сумата на нетния паричен поток, свързан с операции, които остават след включването на всички свързани ефекти от данъка върху дохода. Обикновено се изчислява чрез добавяне на всички непарични такси към нетния доход. По този начин изчислението е:

Пари в брой след данъци = нетна печалба + амортизация + амортизация + такси за обезценка

Например, бизнес отчита $ 10 000 чист доход. Освен това има 15 000 долара амортизация и 5 000 долара амортизация, което води до паричен поток след данъци от 30 000 долара. Изчислението е:

10 000 долара нетен доход + 15 000 долара амортизация + 5 000 долара амортизация

= $ 30 000 Паричен поток след данъци

Това измерване е добър начин да се определи дали даден бизнес генерира положителни парични потоци след включване на ефектите от данъците върху дохода. Той обаче не отчита паричните разходи за придобиване на дълготрайни активи.