Отстъпка

Отстъпката е плащане обратно на купувач на част от пълната покупна цена на стока или услуга. Това плащане обикновено се задейства от кумулативната сума на покупките, направени в рамките на определен период от време. Например продавачът предлага 10% отстъпка за обем на купувача, ако купувачът закупи поне 10 000 броя в рамките на една година. Отстъпката не се плаща, докато не бъдат поръчани и изпратени до купувача 10 000 броя. Друг пример за отстъпка е, когато купувачът използва купон, свързан с маркетингова промоция, изисквайки купувачът да изпрати купона и разписка за продажба до обработващ център, който по-късно изпраща отстъпка обратно на купувача.