Реализирана печалба

Реализирана печалба възниква, когато продажната цена на даден актив е по-висока от балансовата му стойност. Тази печалба се счита за реализирана само когато активът е премахнат от счетоводните регистри на предприятието. По този начин печалба се реализира само когато съответният актив е продаден, дарен или бракуван. Например, инвеститорът плаща $ 1000 за няколко акции. Две години по-късно той продава акциите за 1200 долара. Неговата реализирана печалба е разликата от 200 долара между покупната цена и продажната цена на акциите. Докато инвеститорът не продаде акциите, всяка печалба се класифицира като нереализирана печалба. Нереализираните печалби обикновено не се облагат с данък.

Реализираната печалба се отчита като облагаем доход. Предприятието може да реши да забави продажбата на актив, ако знае, че ще има значителна свързана данъчна тежест. Като алтернатива, той може да продаде други активи, за които ще бъдат реализирани загуби, така че загубите да компенсират реализираната печалба, което води до намален данък или никакъв данък.