Разходи за наем

Разходите за наем са сметка, в която са изброени разходите за заемане на имот под наем през отчетния период. Този разход е един от по-големите разходи, отчитани от повечето организации, след себестойността на продадените стоки и разходите за компенсация.

Съгласно счетоводната база в брой, размерът на разходите за наем, отчетени за даден период, е размерът на платените пари през този период. Съгласно счетоводната база за начисляване, сумата на наемните разходи, отчетена за даден период, представлява сумата на използването на имота под наем през периода, независимо от размера на действително платените пари през периода.

Съгласно счетоводната база за начисляване, ако наемът е платен предварително (което често се случва), той първоначално се записва като актив в сметката за предплатени разходи и след това се признава като разход в периода, в който бизнесът заема пространство.

Разходите за наем обикновено се разпределят между продажбите и административните и производствените части на отчета за доходите. Като алтернатива, цялата сума може да бъде начислена в частта за отчета за продажбите и администрацията.