Инвестиция

Инвестицията е плащане, направено за придобиване на ценни книжа на други субекти, с цел получаване на възвръщаемост. Примери за това са облигациите, обикновените акции и привилегированите акции.

Има два начина за получаване на възвръщаемост на инвестицията, които са от текущи плащания, издадени от инвестицията, или чрез поскъпване на стойността на актива.

Концепцията може да означава и придобиване на дълготрайни активи за вътрешно ползване, също с цел да се постигне възвръщаемост. Този тип инвестиция е много по-вероятно да генерира възвръщаемост чрез положителни парични потоци, а не чрез поскъпване.