График

Графикът е подкрепящ документ, който предоставя допълнителни подробности или доказателство за информацията, посочена в първичен документ. В бизнеса са необходими графици, които да предоставят доказателства за крайните салда, посочени в главната книга, както и да предоставят допълнителни подробности за договорите. Примери за графици са:

  • Списък на остарелите задължения

  • Списък на остарелите вземания

  • Разделяне на всички дълготрайни активи и свързаната с тях натрупана амортизация

  • Детайлизиране на всички запаси и свързаните с тях разходи

Графикът също е график за даден проект. Например график показва дейностите, необходими за завършване на даден строителен проект, заедно със задания за задачи, очаквана продължителност на задачите и достигнати етапи.