Дата на валидност

Когато банка получи депозит на чекове от получател, тя ще кредитира сметката на получателя със средствата, представени от чековете. Банката обаче все още не е получила паричните средства, тъй като все още трябва да събира средствата от банката на платеца. Докато банката събере средствата, съществува риск от възникване на отрицателна ситуация на паричен поток, ако получателят използва паричните средства, които току-що е получил.

За да избегне този риск, банката осчетоводява сумата на депозита с вальор, който е един или повече дни по-късно от датата на отчитане. Тази вальор е предполагаемата дата на получаване на паричните средства от банката. След като бъде достигната вальор, получателят използва средствата. Датата на вальоване може да бъде категоризирана от банката като 1-дневна променлива, 2-дневна променлива или някакъв подобен термин. По-голям банков клиент може да успее да договори периода от време, преди да е достигната вальорната дата.