Договор за финансова гаранция

Съгласно международните стандарти за финансова отчетност, договорът за финансова гаранция изисква издателят на договора да извърши конкретни плащания към притежателя на договора за загуба, понесена от притежателя, ако длъжникът не плати при условията на дълговия инструмент.