План за ограничаване

Съкращаването на план предизвиква намаляване или премахване на натрупването на допълнителни обезщетения за служителите. Ако има ограничение на план за доходи, свързаната сума на разходите за предходен стаж, вече отразени в натрупания друг всеобхватен доход, който е свързан с бъдещи години трудов стаж, трябва да се признае в печалбата като загуба. Също така, прогнозното задължение за обезщетение може да бъде увеличено или намалено чрез намаляване. Това е намаляване на печалбата в размер, с който надвишава всяка загуба, включена в натрупания друг всеобхватен доход. Това е съкращаваща загуба в размер, с който надвишава всяка нетна печалба, включена в натрупания друг всеобхватен доход. Загубата от съкращаване трябва да бъде призната в печалбата, когато сумата може да бъде разумно оценена и съкращаването е вероятно.Печалбата от съкращаване трябва да бъде призната в печалбата, когато планът е официално спрян или засегнатите служители са прекратени.