Обикновени доходи

За физическо лице обикновеният доход е повечето печалби, различни от дългосрочните капиталови печалби. Тези доходи включват надници и заплати, както и бонуси, бакшиши, комисионни, доходи от лихви и краткосрочни капиталови печалби. Обикновените доходи се облагат с най-високата данъчна ставка. Този вид доход може да се компенсира със стандартни данъчни облекчения, за да се получи облагаем доход за физическото лице.

За даден бизнес обикновеният доход е доходът от продължаващи операции преди данъци върху дохода, с изключение на прекратените операции и кумулативния ефект от промените в счетоводните принципи.