Актюерски печалби и загуби

Актюерските печалби и загуби включват разликата между реално извършените от работодателя пенсионни плащания и очакваната сума. Печалба се получава, ако платената сума е по-малка от очакваната. Загуба възниква, ако платената сума е по-висока от очакваната. Необходимо е да има очаквани суми на пенсиите, поради необходимостта да се вземат предвид такива въпроси като мандат на служителите и процентът на заплащане се увеличава в изчисленията на пенсията.

Печалбите и загубите могат да възникнат и от корекции в актюерските предположения.