Експозиция на превода

Експозицията при превод е рискът промяната в обменните курсове да предизвика загуби от бизнес транзакции или балансови наличности. Тези загуби могат да възникнат, когато фирмата разполага с активи, пасиви, собствен капитал или приходи, деноминирани в чуждестранна валута и трябва да ги преведе обратно в своята валута. Преводът се изисква от счетоводните стандарти при изготвяне на консолидирани финансови отчети.

Излагането на превод е най-често в две ситуации. Единият е, когато дадена компания има дъщерни дружества, разположени в други страни, а другият е, когато бизнесът участва в значителни сделки за продажби в други страни. И в двата случая съществува риск неблагоприятната промяна в приложимите обменни курсове да причини загуба в счетоводните книги на отчетното предприятие. Тези фирми могат да участват в хеджиращи транзакции, за да намалят излагането си на превод.

Експозицията на превода се нарича още счетоводна експозиция.