Осигуряване на обаждане

Провизията за кол е опция, вградена в някои облигации, позволяващи на емитента да изкупи облигациите преди датите на падежа им в замяна в замяна на премия над номиналната стойност на облигациите. Емитентът използва тази провизия, когато лихвените проценти спадат, за да може да преиздаде нови облигации, които предлагат по-нисък лихвен процент. Наличието на изискване за обаждане прави облигацията по-малко ценна за инвеститорите, тъй като способността им да печелят висока възвръщаемост за продължителен период от време може да бъде ограничена. Следователно, облигациите с провизии обикновено търгуват при по-висок ефективен лихвен процент, за да компенсират инвеститорите за несигурната им бъдеща възвръщаемост на инвестициите. Разпоредба за защита на обажданията в облигация облигации защитава интересите на инвеститорите, като не позволява на емитента да изкупи облигации, докато не премине определен период от време,като по този начин се заключва възвръщаемостта на инвеститора през този период от време.