Определение за платими сметки

Платимите сметки се отнасят до задлъжнялостта на дадено лице или бизнес. Концепцията се използва в областта на финансите и счетоводството. Терминът може да бъде дефиниран по три начина:

  • Платежни сметки могат да бъдат средствата, които банката взема в заем от други банки. Те обикновено се дължат в много кратък срок и се използват за осигуряване на ликвидност на банката получател.

  • Платежните сметки могат да бъдат краткосрочни банкноти, издадени от бизнес, които се дължат при поискване или до определена дата. Продължителността на тези форми на задлъжнялост обикновено е доста кратка.

  • Платежните сметки могат да бъдат същите като задълженията, които обикновено се състоят от фактури от доставчици, които са получени и записани от предприятие в раздела за текущи пасиви в баланса. Тези задължения могат да бъдат отчетени като начислени задължения, ако задължението е налице към края на отчетния период, но все още не е получена фактура от доставчик.

Платимите сметки са по-стар термин и по-често се срещат в английската счетоводна система, отколкото в американската.

Подобни условия

В зависимост от употребата, дължимите сметки са известни още като задължения, търговски задължения и бележки.