Амортизирана стойност

Амортизираната стойност е записаната сума на ценна книга, коригирана за всяка приложима амортизация на премия или отстъпка. Премията или отстъпката е съответно превишението или намалената сума, която инвеститорът плаща на емитента на ценна книга, която коригира ефективния лихвен процент на ценната книга, която ще бъде спечелена от инвеститора. В крайна сметка, след като цялата амортизация бъде записана, амортизираната стойност на ценната книга ще бъде равна на номиналната стойност. Тази амортизирана стойност се появява в баланса.

Например облигацията има номинална стойност от $ 1000, но инвеститорите я купуват от емитента за $ 950, за да получат по-ефективен лихвен процент. Първоначално емитентът записва продадената облигация на продажната си цена от 950 щатски долара и след това постепенно амортизира разликата от 50 долара между номиналната и продажната цена, докато записаният размер на облигацията се равнява на номиналната сума от 1000 долара. По този начин през периода на амортизация амортизираната стойност на облигацията постепенно ще се увеличава, докато достигне 1000 долара.