Баланс на банка

Салдо на банка е крайното салдо в брой, което се появява в банково извлечение. Бизнесът ще направи корекции в записа към собствения си баланс от касовата книга, за да съчетае разликата между собственото си салдо и салдото по банка. Примери за тези корекции са записване на таксите за обработка на чекове и банкови овърдрафти.