Счетоводна оценка

Счетоводната оценка е приблизителна стойност на сумата на бизнес транзакция, за която няма точни средства за измерване. Оценките се използват при счетоводното начисляване, за да направят финансовите отчети по-пълни, обикновено за да се предвидят събития, които все още не са настъпили, но които се считат за вероятни. Тези оценки могат да бъдат преразгледани впоследствие, когато стане налична повече информация. Примери за счетоводни оценки са:

  • Разпоредба за загуба за иск за екологични щети

  • Провизия за загуби за лош дълг

  • Разпоредба за загуби при искове за гаранция

Размерът на счетоводната оценка се основава на исторически доказателства и преценката на счетоводителя. Базата, на която се прави счетоводната оценка, трябва да бъде напълно документирана, в случай че бъде одитирана на по-късна дата.