Отложена отговорност

Отложеното задължение е задължение, за което не се изисква уреждане до по-късен период. Ако отсрочването е за повече от една година, тогава пасивът се класифицира в баланса на предприятието като дългосрочен пасив.