Инструмент за хеджиране

Инструментът за хеджиране е определен финансов инструмент, чиято справедлива стойност или свързаните с него парични потоци трябва да компенсират промените в справедливата стойност или паричните потоци на определен хеджиран елемент. А хеджирана позиция е актив, пасив, ангажимент, много вероятна сделка или инвестиция в чуждестранна дейност, която излага предприятието да промени в справедливата стойност или паричните потоци, и се определя като хеджирана.