Минимални лизингови плащания

Минималните лизингови плащания са най-малката обща сума, която лизингополучателят може да очаква да плати за срока на лизинга. След това тези минимални лизингови плащания се дисконтират, за да се получи настоящата им стойност с цел присвояване на стойност на капиталов лизинг. След това лизингополучателят отчита лизингов актив в размер на настоящата стойност. Размерът на минималните наемни плащания може да бъде увеличен, ако лизингополучателят е гарантирал на лизингодателя остатъчна стойност за наетия имот. Плащанията не включват договорни разходи, които се плащат от лизингодателя.