Инвестиционен анализ

Инвестиционният анализ включва използването на съответни съотношения, анализ на тенденциите и мненията на изследователите, за да се реши как да се разпределят средства за различни инвестиционни инструменти. Следните фактори са важни при инвестиционния анализ:

  • Преглед на икономическите и регулаторни фактори, влияещи върху индустрията, от която инвеститорът се интересува.

  • Проверка на баланса на компанията, за да се види дали тя поддържа достатъчно ниво на ликвидност, има консервативна структура на капитала и използва ли ефективно активите си.

  • Проверка на отчета за доходите на фирмата, за да се види дали тя генерира адекватни брутни маржове и нетна печалба и има ли разумен и устойчив темп на растеж на продажбите.

  • Проверка на отчета за паричните потоци на фирмата, за да се види дали генерира адекватни парични потоци.

  • Преглед на оповестяванията, придружаващи финансовите отчети, за да се види дали компанията използва консервативни счетоводни практики или използва счетоводна отчетност „сива зона“, за да прикрие отчетените си резултати и финансовото състояние.

  • Анализ на краткосрочните и дългосрочните нужди на инвеститора.

След оценката на предходната информация трябва да се определи нивото на риск на инвестицията. Това включва риска, че дивидентите ще се променят спрямо настоящите очаквания, както и че продажната цена на инвестицията може да спадне от първоначалната покупна цена. Този риск се основава на много фактори, като възможността за нова конкуренция на пазара, промени в технологиите, промени в правителствените разпоредби и промени в данъчните ставки.

Инвеститорът трябва да вземе предвид вероятността да не може да продаде инвестицията за повече от първоначалната покупна цена. Това може да е основна грижа, когато ценна книга се търгува слабо. Възможно е спадът на инвеститорския интерес да предизвика разпродажба на въпросния актив, в резултат на което инвеститорът ще понесе големи загуби на някаква по-късна дата.

Резултатът от инвестиционния анализ зависи и от инвестиционните предпочитания на инвеститора. Например някой, който наближава пенсионирането, може да не се интересува от инвестиции в стартираща компания, за която има разумни перспективи за значителен растеж няколко години в бъдеще, тъй като съществува риск и от загуба на цялата инвестиция.