Облагаема печалба | Облагаема печалба

Облагаема печалба е печалбата (или загубата), върху която се плаща данък върху дохода. Съставът на облагаемата печалба варира в зависимост от данъчния орган, така че той ще варира в зависимост от правилата на данъчните органи, в рамките на които дадено предприятие се намира или извършва дейност. Например, правителството може да декларира, че някои квалифицирани организации имат статут на нестопански организации, така че някой от техните квалифицирани доходи не се облага с данък върху доходите.

Облагаемата печалба се основава предимно на оперативната печалба, но други видове облагаеми печалби могат да идват от:

  • Приходи от дивиденти
  • Приходите от лихви
  • Капиталови печалби от продажба на дългосрочни активи

За различните видове облагаеми печалби могат да се прилагат различни данъчни ставки. Възможно е също да има градуирани данъчни ставки, които се прилагат за различни суми на облагаемата печалба.